METSOLAN JA HOVINSAAREN PIENVENESATAMIEN VUOKRAUS- JA JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

1.3.2010 voimassa toistaiseksi

1. §  Vuokranantaja sekä noudatettavat järjestysmääräykset

Vuokranantajana toimii Kotkan Moottoriveneseura ry.

Kotkan Moottoriveneseurary:n omistaman ja hallitseman venesataman alueella noudatetaan jäljempänä olevia vuokraus- ja järjestysmääräyksiä.

  1. §  Venepaikan vuokraus ja annettavat tiedot

Venepaikat vuokraa Kotkan Moottoriveneseura ry, joka myös perii niistä suoritettavat maksut. Vuokrasopimuksen kohteena on vuokranantajan osoittama venepaikka.Vuokrausehtona on, että vuokraaja on tai liittyy Kotkan Moottoriveneseura ry:n jäseneksi. Vuokrattavat venepaikat sijaitsevat Metsolan ja Hovinsaaren pienvenesatamissa. Vuokrauksesta vastuullisena on aina venepaikkasopimuksen allekirjoittaja. Vuokrasopimus on voimassa yhden veneilykauden kerrallaan, kuitenkin toistaiseksi jatkuvana, mikäli sopimusta ei irtisanota kummankaan osapuolen toimesta kunkin kalenterivuoden toukokuun toiseen päivään ( 2.5 ) mennessä. Veneilykausi on kunkin kalenterivuoden 2.5. – 31.10. välinen aika, sääolosuhteiden niin salliessa. Vuokrasopimukseen sisältyy osoitettu venepaikka ja luiskan käyttö. Talvisäilytysalueesta peritään kulloinkin voimassa oleva vuokra. Alueita ei ole vartioitu. Ne laiturit, joissa on portit, avaimen hinta määräytyy hinnaston mukaan.

  1. §   Vuokran määräytyminen

Venepaikan hinta määräytyy paikan koon mukaan. Hinnoittelu tapahtuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, joka on voimassa kyseisen veneilykauden ajan.

  1. §  Vuokran maksaminen

Venepaikkamaksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Ellei maksua ole todettu maksetuksi eräpäivää seuraavan viikon perjantaina suoritettavassa tarkistuksessa, katsotaan vuokrasuhteen katkenneen.

  1. §  Vuokrasopimuksen siirto

Vuokralainen ei saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa venepaikkaa toisen käytettäväksi.

  1. §  Veneiden kiinnittäminen

Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi. Venettä ei saa kiinnittää laiturin päähän muutoin kuin lastauksen tai purkamisen ajaksi.Venepaikan haltija on velvollinen seuraamaan vedenpinnan korkeuden vaihteluja ja syväyksen riittämistä vuokraamallaan venepaikalla. Laiturirakenteissa  havaituista vaurioista tulee vuokralaisen välittömästi tehdä ilmoitus isännöinnistä vastaavalle. Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle, kuin vuokratulle paikalle, on vuokranantajalla oikeus siirtää vene välittömästi. Talteen otetut veneet ja tavarat voi vuokralainen tai veneenomistaja lunastaa maksettuaan siirto- ja varastointikulut. Vuokranantajalla on oikeus kesken vuokraoikeuden määrätä vene siirrettäväksi toiseen paikkaan, mikäli vene ei kokonsa puolesta ole sopiva kyseiseen paikkaan.

  1. §  Venepaikat talviaikana

Satama-alueella on veneiden talvisäilytys kielletty (ei koske talvisäilytysaluetta). Poikkeussyistä voi venepaikalla vedessä talvehtia ainoastaan vahva ja tukevarunkoinen vene, jonka talvehtimisesta on aina sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Venepaikalla talvehtivasta veneestä peritään kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukainen talvehtimismaksu ja lämmitykseen tarvittava sähkö sovitaan erikseen tarpeen mukaan

  1. §  Siisteys alueella ja jätehuolto

Venesatamien alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä. Veneitä ja tavaraa ei saa säilyttää tai varastoida venesataman alueella. Veneiden korjaustöitä, joka saattaa aiheuttaa likaantumista, mataloitumista tai tulenvaaraa, ei saa tehdä satama-alueella, vaan vene on vietävä satama-alueelta toimenpiteitä varten tehtävään soveltuvaan paikkaan. Vuokralaisen tulee huolehtia, että veteen tai ilmaan ei lasketa tai päästetä jätettä, ongelmajätettä tai muuta rannan tai pohjan maaperän, veden tai ilman laadun huononemista aiheuttavaa ainetta. Mikäli veteen pääsee tai joutuu jotain vedenlaatua heikentävää tai pilaavaa ainetta tai materiaalia, tai mikäli vedessä tai vesialueella sellaista havaitaan, on vuokralainen velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja ryhtymään viivytyksettä mahdollisiin puhdistustoimenpiteisiin. Jäteöljyt, suotimet, akut ja muut ongelmajätteiksi luokitellut jätteet on vietävä pois satama-alueelta asianmukaiselle keräyspisteelle.

9. §  Vastuu vahingoista

Vuokranantaja ei vastaa veneille sataman alueella sattuneista vahingoista. Venepaikan haltija korvaa veneen satamassa Kotkan Moottoriveneseura ry:n omaisuudelle aiheutetut mahdolliset vahingot. Tästä syystä suositellaan, että jokaisella veneenomistajalla laiturissa on venevakuutus. Mikäli veneelle ei ole voitu myöntää edellä mainittua vakuutusta, on veneen omistajalla hyvä olla erillinen vastuuvakuutus tai kotivakuutukseen tai muuhun soveltuvaan vakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus, joka korvaa edellisessä lauseessa mainitut vahingot. Vuokralainen vastaa myös veneeseensä kohdistuvasta ilkivallasta sekä varkauksista. Venepaikan haltija on velvollinen seuraamaan vedenpinnan korkeuden vaihteluja ja syväyksen riittämistä vuokraamallaan venepaikalla, sekä että vuokratulla venepaikalla oleva vene on kiinnitetty huolellisesti ja hyvän merimiestavan mukaisesti. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että venesataman laitureille, niillä oleville rakenteille, laitteille ja varusteille tai niiden käyttäjille ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Laitureissa, niihin liittyvissä rakenteissa, varusteissa, kiinnityksissä ja laitteistoissa, sekä muissa vastaavissa rakenteissa havaituista vaurioista tai vioista tulee vuokralaisen välittömästi tehdä ilmoitus vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa myrskyn, tulvan, epänormaalin säätilan tai muiden poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista.

  1. §   Vahingonkorvaus

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

  1. §   Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokralainen voi kirjallisesti irtisanoa vuokrasopimuksen. Jo maksettua venepaikkamaksua ei palauteta, jos irtisanominen tapahtuu kunkin kalenterivuoden toukokuun viimeisen päivän (31.5) jälkeen. Ellei venepaikkamaksua ole todettu maksetuksi eräpäivää seuraavan viikon perjantaina suoritettavassa tarkistuksessa, katsotaan vuokrasuhteen katkenneen. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa voi vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen.

Kotkassa 1.3.2010

Kotkan Moottoriveneseura ry

syyskuu kuuttinki 129.jpg
  • Sivusto päivitetty: 08.01.2018, 22:10.